Red Tiger Eye Stone Bracelet with Stainless Steel Lock

Stone Size
Bracelet Size

✨️පාෂාණ වර්ගය:
👉 Tiger's Eye - ධනලාබ - දියුණුව

✨️ ලොක් වර්ගය: මළ නොකන වානේ
✨️ නූල් වර්ගය : ලෝහ
✨️ වගකීම: ලෝහ කොටස් සඳහා වසර 3 ක වගකිමක්ද
ස්වභාවික පාෂාණ සඳහා ජීවිත කාලය පුරා වගකීමක් ද දෙනු
ලැබේ.
ඔබගේ අතේ ප්රමාණයට සරිලන පරිදි සකසා දෙනු ලැබේ.

ඔබට අවශ්ය පාෂණ වර්ගය, ප්රමාණය, අතේ වට ප්රමාණය, ඔබගේ ලිපිනය , දුරකථන අංකය ලබාදී ඔබට අවශ්ය අත් පළඳනාව ලබාගන්න.

Subscribe